Beste gegarandeerde tarieven
Wettelijke vermeldingen

Het etablissement

Bedrijfsnaam: POULET Carole

Hoofdkantoor: LE CLOS D'IGNAC, 9 T Avenue de la Mairie 33950 LEGE CAP FERRET

RCS: Bordeaux A 501015499

Sociale vorm: persoonlijke zakenhandelaar

Accommodatie
De site wordt gehost op OVH-servers
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424761419 00011
Telefoonnummer: 08203203 63 - 0,118 € / min

Redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) Alleen voor documentaire doeleinden en alleen ter informatie. Deze inhoud moet als stof tot nadenken worden beschouwd. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische en kritische geest te gebruiken.

Hyperlinks naar sites van derden
De site biedt hyperlinks naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links betekent niet de goedkeuring door de uitgever van de inhoud van deze sites. De uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van de uitgever niet worden behouden in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de site wordt verwezen en een gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de redacteuren van de sites waarnaar op de site wordt verwezen, kan worden ingeschakeld.

Bescherming van privacy en persoonsgegevens
De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt wanneer ze de site bezoeken. Deze verzameling maakt het mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de site; Verzenden naar de door de gebruikers opgegeven e-mailadressen van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met respect voor de grondrechten van individuen. Bijgevolg zet de Uitgever zich in voor een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens over hem. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen sitegebruikers zich afmelden door op de hyperlinks voor afmelden op de verzonden e-mails te klikken. De computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer zeer lichte tekstbestanden die gewoonlijk "cookies" worden genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en tijd van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Mensen die verbonden zijn met de Site hebben de vrijheid om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De uitgever vestigt echter de aandacht van gebruikers dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten op de site kan worden belemmerd of zelfs onmogelijk is.

Handelsbeveiliging
De uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om de uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig verbindt de uitgever zich tot een middelenverbintenis om de verduistering van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften. Desalniettemin kennen sitegebruikers de technische kenmerken van internet en de bijbehorende risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever heeft rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de code voor intellectuele eigendom. Dit is met name het geval voor zijn merk of merken, zijn grafisch handvest, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.

Beschikbaarheid van diensten
De uitgever heeft een middelenverbintenis op het gebied van toegankelijkheid van de service en zet de nodige structuren op om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. De uitgever kan de toegang echter opschorten zonder voorafgaande kennisgeving, met name om redenen van onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de gebruiker of derden. De uitgever kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van zijn diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen. De uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving elke gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een gebruiker.

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan de Franse wetgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en waarschuwingsberichten op elk moment te wijzigen.